حوصله پَر:/

[ad_1]

user_send_photo_psot

oOoOoOoOoOoO

نه عوض شدم
نه سرم شلوغه
نه دلم جایی گیر کرده
نه دلیل خاصی دارم

فقط دیگه حوصلشو ندارم
یکی بیاد و گند بزنه و بره

oOoOoOoOoOoO

[ad_2]

لینک منبع