متولد کدوم ماهی؟

[ad_1]

user_send_photo_psot

*********◄►*********

فروردین: یعنی قدرت

اردیبهشت: یعنی محبت

خرداد: یعنی خلاقیت

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

تیر: یعنی عطوفت

مرداد: یعنی ابهت

شهریور: یعنی جذابیت

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

مهر: محبوبیت

آبان: یعنی حساسیت

آذر: یعنی صداقت

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

دی: یعنی شفافیت

بهمن: یعنی سعادت

اسفند: یعنی شهامت

*********◄►*********

[ad_2]

لینک منبع